1 – Partijen

1.1.    SICTEM VOF: vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Hovenierstraat 89, B-9160 Lokeren en met ondernemingsnummer BTW BE0759.775.066.

1.2.    Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie SICTEM diensten en/of producten aanbiedt en/of verkoopt met het oog op ICT dienstverlening, ontwikkeling van websites en het opleveren van grafisch werk (zowel offline als online).

2 – Toepassingsgebied

2.1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SICTEM en haar Opdrachtgever(s). Alle documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken maken integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de prijsovereenkomst die hieruit volgt.

2.2.    SICTEM behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige opdrachten. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

3 – Prijsaanvraag en aanvaarding

3.1.    Onze offertes worden steeds specifiek voor de Opdrachtgever opgesteld met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes worden steeds in regie opgesteld, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

3.2.    Wanneer wij een offerte overmaken, heeft deze een beperkte geldigheidsduur, namelijk deze die op de offerte zelf staat. Indien er geen geldigheidsduur op de offertestaat, zal deze uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending geldig blijven. Offertes zijn uiteraard enkel geldig ten aanzien van de persoon of personen voor wie ze gericht is.

3.3.    De aanvaarding van de offerte kan zowel uitdrukkelijk gebeuren of afgeleid worden uit onderlinge communicatie. Aanvaarding door elektronische communicatiemiddelen of mondeling kan ook. Aanvaarding van een deel van de opdracht of afwijkend van het aanbod in offerte is enkel mogelijk als SICTEM zich uitdrukkelijk akkoord verklaart.

3.4.    Wijzigingen aanbrengen aan de originele opdracht is enkel mogelijk bij onderling akkoord tussen de 2 partijen (SICTEM en de Klant). Dergelijke vorm van meerwerk impliceert dat zowel het geprojecteerde tijdsbestek alsook de kostprijs voor het uitvoeren van de werken zal veranderen. Opdrachtgever zal dit zonder protest aanvaarden. De uitvoering van meerwerk gebeurt in regie aan het op dat moment geldend uurtarief. Partijen kunnen altijd anders overeenkomen. Voorgaande zal gelden voor elke vorm van meerwerk. Meerwerk omvat onder andere alle eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die tijdens het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan SICTEM kenbaar werden gemaakt.

3.5.    Het is mogelijk voor de Opdrachtgever om de aanvaarding van de offerte te herroepen, maar dit zal geen inbreuk doen aan bestaande betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde (bijkomende) werken.

3.6.    Voor het aanvatten van de werken, kan een opdracht nog geannuleerd worden, maar in dat geval heeft SICTEM recht op een schadevergoeding die overeenkomst met dertig (30%) procent van de overeengekomen prijs, met een absoluut minimum van honderd (100) EURO.

3.7.    Termijnen voor oplevering zijn steeds indicatief en gelden als streefdata. Het is mogelijk voor partijen om hier een bindend karakter aan toe te kennen. SICTEM heeft tevens het recht om de oplevering uit te stellen zonder dat dit haar aansprakelijkheid op enige wijze in het gedrang brengt. Indien we hiervan gebruik maken, zullen wij u steeds voorafgaand op de hoogte te brengen.

4 – Overeenkomst en opzegging

4.1.    Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt ieder jaar automatisch en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd. 
4.2.    Iedere partij kan de overeenkomst opzeggen. Opzegging is mogelijk zowel per e-mail als per post.
4.3.    De opzegtermijn bedraagt zes (6) weken voor de vervaldag.

5 – Prijzen en betalingen

5.1.    Alle prijzen en tarieven zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij dit anders zou worden aangegeven. Tenzij dit uitdrukkelijk anders bepaald zou zijn, omvat de prijs steeds alle kosten die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.

5.2.    Tarieven en prijzen kunnen wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals hieronder vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de Opdrachtgever gemeld.

5.3.    Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, behoudens strijdige vermelding op de factuur of tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen. Diensten worden per jaar vooruit gefactureerd, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van KLANT.

5.4.    Facturen kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan aan SICTEM VOF. 

5.5.    In geval van niet-betaling of laattijdige betaling zal de prijs van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van honderd (100) EURO, wat overeenkomst de hinder die SICTEM aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door SICTEM aangestelde raadsman. Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsintrest verschuldigd zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan KLANT en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

5.6.    In geval van niet tijdige betaling of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, om welke reden dan ook, is SICTEM gerechtigd zonder aankondiging of mededeling KLANT af te sluiten, totdat alle facturen betaald zijn. 

5.7.    Tot op het moment van de gehele betaling, zullen alle geleverde producten eigendom blijven van SICTEM. De Opdrachtgever verbindt er zich toe derden op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen indien dit nodig blijkt.

5.9.    SICTEM kan een voorschotfactuur van vijftig (50%) procent op de totale waarde van de opdracht aanrekenen, tenzij anders overeengekomen met de Opdrachtgever. SICTEM kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de
ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

6 – Intellectueel eigendom

6.1. Alle intellectuele creaties en alle ter beschikking gestelde materialen door SICTEM in uitvoering van de opdracht, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit omvat iedere vorm van tekst, opmaak, tekeningen, designs, flowcharts, notities, aantekeningen, artikels, websites, et cetera. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan SICTEM, haar licentiegevers of eventuele derde partijen. Het is niet toegestaan de deze intellectuele eigendom te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren. Bronfiles worden door SICTEM nooit overgedragen, behoudens als daar andere afspraken over gemaakt zijn tussen Partijen.

6.2. De Opdrachtgever verkrijgt, naar aanleiding van deze overeenkomst, een niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikslicentie op de intellectuele eigendomsrechten die aan SICTEM blijven toebehoren. De gebruikslicentie treedt in werking van zodra alle betalingsverplichtingen ten aanzien van SICTEM voldaan zijn. In elk geval blijven de intellectuele eigendomsrechten bij SICTEM.

6.3. Alle door SICTEM gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van vijftig (50%) procent, voor iedere vastgestelde schending apart. De Opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

6.4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de goederen te verwijderen of te wijzigen.

6.5. Het is SICTEM toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de producten teneinde zijn rechten of een overeengekomen gebruiksbeperking te kunnen vrijwaren. Het is de Opdrachtgever nooit toegestaan om dergelijke technische voorzieningen te verwijderen of te omzeilen.

6.6. De Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (content management system) behoren exclusief toe aan SICTEM of een derde waarmee SICTEM hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van SICTEM en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de Opdrachtgever een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de Opdrachtgever verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel op de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te verkopen.

6.7. SICTEM behoudt zich het recht voor haar klanten op te nemen in haar portfolio alsook potentieel op de website. Indien de Opdrachtgever hier niet mee akkoord is, kan hier protest tegen worden gemaakt.

7 – Aansprakelijkheid

7.1.    SICTEM kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor zover een zware fout of opzet van SICTEM zou bewezen worden en, in geval van meerdere betrokkenen, slechts in de mate dat ons aandeel in de aansprakelijkheid bewezen wordt.
7.2.    Voor zover SICTEM aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van tweeduizendvijfhonderd (2500) euro. 

9 – Ontbinding

Bij niet-betaling op de vervaldag, en/of bij wanbetaling, om welke reden dan ook, en/of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, neemt SICTEM zich het recht om:
– hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht (8) dagen, en zonder dat dit voor de KLANT aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van SICTEM om schadevergoeding te vorderen;
– hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht (8) dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht van SICTEM om schadevergoeding te vorderen.

10 – Vertrouwelijk

10.1. Partijen bevestigen dat alle informatie en gegevens die tijdens de uitvoering van de opdracht aan elkaar uitgewisseld wordt, als vertrouwelijk behandeld dient te worden. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

10.2. Niet enkel informatie die uitgewisseld zou worden tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen onder voorgaande clausule vallen, maar tevens de gegevens en informatie die uitgewisseld worden tussen Partijen voorafgaand aan de aanvang van de opdracht.

11 – Privacy & gegevensbescherming

11.1. Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachten de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens de opdracht worden verwerkt. De Opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijke voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor SICTEM krachtens de opdracht persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Opdrachtgever optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en SICTEM als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van de opdracht verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

11.2. De Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat hij als verwerkingsverantwoordelijke de verantwoordelijkheid draagt voor het rechtmatig verkrijgen van de persoonsgegevens die door SICTEM verwerkt zullen worden, alsook voor het verschaffen van de nodige informatie omtrent het overmaken van de gegevens naar SICTEM. De Opdrachtgever garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.

12 – Overmacht

12.1.    Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt SICTEM van rechts rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat KLANT aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.
Ingeval SICTEM afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.
12.2.    Onder meer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weeromstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal, uitzonderlijke verkeershinder, alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan SICTEM niet in staat is haar verplichtingen jegens KLANT na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken,… 
12.3.    SICTEM heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SICTEM haar verbintenis had moeten nakomen. 
12.4.    Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van SICTEM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SICTEM niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

13 – Geschillen

13.1.    Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Belgisch recht van toepassing.
13.2.    Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
13.3.    In geval van betwisting, zijn uitsluitend het vredegerecht te Dendermonde, de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde bevoegd.

**Laatst bijgewerkt op 28/12/2021**